ابعاد جهاني سازي آموزش عالي
مهندس احمدرضا اخوان صراف ، مريم نيلفروش زاده  
فصلنامه رشد فناوري، شماره 17، زمستان 1387  ص 56
 چکيده    مشاهده متن   [PDF 325kb]    

 جريان جهاني شدن يك ماهيت فرامليتي براي ظرفيت هاي فني و علمي در جهان ايجاد نموده و به عنوان يكي از چالش هاي اصلي آموزش عالي در كشورهاي در حال توسعه شناخته شده است. اين پديده با قرار دادن روند گسترده اي پيش روي خدمات آموزشي برون مرزي، برخي از كشورهاي توسعه يافته را به سوي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در آموزش با هدف همكاري علمي با ساير كشورها با هدف ارتقاي كيفيت نيروي انساني، دستيابي به مهارت هاي موجود در مكان هاي جديد، انتخاب دانشجو براي دانشگاه هاي داخلي، كاهش هزينه ها، دادوستد آزادتر و بهره گيري از محيط هاي سرمايه گذاري جديد سوق داده است.
عوامل محرك بيشماري براي پيشبرد آموزش عالي جهاني وجود دارد. از جمله اين عوامل مي توان به ظهور فناوري ارتباطات اطلاعاتي اشاره نمود. اين فناوري مرزهاي جغرافيايي را از بين مي برد به گونه اي كه متقاضيان مي توانند دركشورخود خدمات آموزش عالي مورد نياز را از دانشگاه هاي معتبر درگوشه ديگري ازجهان تامين نمايند. بدين ترتيب پديده جهاني شدن تنها در صورتي يك فرصت خواهد بود كه واحدهاي آموزش عالي بتوانند ناكارآمدي هاي خود را بر طرف كنند، در غير اينصورت سيلاب جهاني شدن هم متقاضيان خدمات آموزشي (دانشجويان) و هم ارائه دهندگان آموزش (اساتيد و نخبگان علمي) را جذب خواهد كرد. اين مقاله با توجه به تحولات و تغييرات پيوسته جهان به بررسي ابعاد جهاني سازي آموزش عالي مي پردازد.

کليدواژگان: : جهاني سازي، آموزش عالي، ايران، همكاري هاي بين المللي.

  اسلام و جهاني شدن ؛ تعامل يا تقابل
مهدي نكوئي ساماني  
ماهنامه معرفت، شماره 133، دي 1387  ص 61
 چکيده    مشاهده متن   [PDF 247kb]    

 هدف اصلي اين نبشتار بررسي نسبت فرايند جهاني شدن با جهاني شدن اسلام و يافتن پاسخ اين پرسش است كه آيا اسلام با جهاني شدن، تقابل دارد و يا تعامل؟ و بر فرض تقابلِ اين پديده با فرهنگ اسلام، مسلمانان در مواجهه با فرايند جهاني شدن، چه راهبردها و راه‏كارهايي مي‏توانند اتخاذ نمايند؟
نويسنده با رويكرد نظري و بررسي اسنادي و تحليل داده‏ها و نقد و بررسي يافته‏هاي پژوهشي، به پرسش‏هاي فوق پاسخ داده و چنين معلوم داشته است كه ماهيت جهاني شدن با جهاني‏سازي مترادف نيست. براي شناخت دقيق اين پديده، بايد به همه ابعاد، عوامل و پيامدهاي آن توجه داشت. جهاني شدن به لحاظ ماهيت، اهداف و مشخصه‏ها، و پيامدهايي كه دارد با آموزه‏هاي اسلام در تعارض است. در پايان نيز راه‏كارهايي براي برون‏رفت جهان اسلام از چالش‏هاي اين فرايند ارائه شده است

کليدواژگان: : جهاني شدن ، جهاني سازي ، اسلام ، تعامل ، تقابل ، ويژگي ها ، راهبردها

 مسائل اجتماعي و جهاني شدن آموزش
الگا نيكلايونا ورژانسكايا   
فصلنامه پژوهش زبان هاي خارجي، شماره 44، 1387  ص 9
 چکيده   

 نقش زبان روسي در شكل گيري فرهنگ و ديدگاه هاي امروز مردم اكرائين اجتناب ناپذير بوده است، زبان اوكرائيني و روسي به عنوان زبان هاي مورد كاربرد بين اين دو ملت تاثيرات اجتماعي و رواني خود را باقي گذارده اند و پديده دوزبانه گي در ميان مردم اكرائين ايجاد گرديده است. امروزه با تلاش براي پيوستن اوكرائين به اتحاديه اروپا، موضوع تاثيرگذاري زبان روسي و تاثيرات و تبعات آن، مورد توجه زبانشناسان و جامعه شناسان اوكرائيني قرار گرفته است. يادآور مي شويم كه در دوران حاكميت شوروي، زبان روسي به علل مختلف در اوكرائين گسترش و تحكيم يافت. طوري كه دانستن آن زمينه پيشرفت اجتماعي- حرفه اي براي اقشار مختلف مردم بود. امروز اين جريان با ناسيونالسيم اوكراين مواجه و باعث تقابل منفي فرهنگي شده است. اگر چه امروز در اوكرائين در شهرهاي بزرگ مردم به روسي صحبت مي كنند. با اينحال زبان اوكرائيني در غرب اين كشور و در شهرهاي كوچك و روستاها تكلم مي شود. اما موضوع ارتباط و تعيين جايگاه اين دو زبان در آينده از مسائل مهم فرهنگي اوكرائين مي باشد.

کليدواژگان: : جريانات همگرايي ، دو زبانه ، سياست هاي زباني ، هم گرايي اروپايي ، جهاني سازي

 ويژگي هاي اروپايي نظام مديريت منابع انساني و عوامل اثرگذار بر آن : يك مطالعه مقايسه اي
محمد شاه عليزاده كلخوران   
فصلنامه مديريت صنعتي، شماره 4، تابستان 1387  ص 37
مشاهده متن   [PDF 437kb]    

  خصوصي سازي و آزادسازي اقتصادي : تجربه لهستان
گرزگورز كولودكو  مترجم: كامران نيكي اسكويي ، سيدمحمدمهدي احمدي
فصلنامه راهبرد ياس، شماره 13، بهار 1387  ص 118
 چکيده    مشاهده متن   [PDF 166kb]    

 گستره اين فرضيه كه تحولات مابعدسوسياليستي در كشور لهستان آغاز گريده است بسيار وسيع مي‌باشد، ولي اين فرضيه فقط در بخشهايي مي‌تواند قابل قبول باشد. اگرچه در اصل فرآيندهاي مختلفي كه در اين تغييرات شگرف لهستان مشاركت داشتند، در دهه 1980 حاصل گرديد، ولي در اين دهه اوضاع و شرايط در بسياري از كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي نيز راكد نبوده است. فرضيه رايج ديگر آن است كه تحولات مابعدسوسياليستي در سال 1989 موقعي به راه افتاد كه «سوسياليسم واقعي فروپاشيد» و يا به تعبير ديگران «كمونيسم شكست خورد» كه اين حركت ابتدا در لهستان آغاز و سپس از طريق يك عكس‌العمل انعكاسي، تمامي كشورهاي منطقه را فراگرفت. هيچ ترديدي وجود ندارد كه بعدها در لهستان چالش‌هاي حاصل اين از تحولات عظيم از هر لحاظ نسبت به بقيه كشورها، بهتر اداره گرديد. به همين خاطر مطمئناً بعد از گذشت 15 سال از تحولات مابعدسوسياليست به سمت اداره حكومت به صورت دموكراتيك و شكل‌گيري اقتصاد بازار و جامعه مدني، درس‌هاي زيادي مي‌تواند وجود داشته باشد كه ساير كشورها مخصوصاً كشورهايي كه به بازارهاي نوظهور معروف مي‌باشند بتوانند از آن بهره‌گيري نمايند. از اينرو داشتن يك نگاه دقيق به آنچه كه انجام گرفته و دلايل انجام آن و آنچه كه انجام نگرفته و دلايل انجام ندادن آن، مي‌تواند بسيار ارزشمند باشد.

کليدواژگان: : نهادها ، سياست اقتصادي ، گذر ، رشد ، توسعه ، جهاني سازي

  جهاني شدن و مهندسي فرهنگي
رحمان سعيدي   
فصلنامه دانشگاه اسلامي، شماره 37، بهار 1387  ص 126
 چکيده    مشاهده متن   [PDF 239kb]    

 در خصوص جهاني شدن، دو ديدگاه متفاوت و شايد متناقض مطرح است؛ ديدگاه نخست، جهاني شدن را تصويري از به هم پيوندي ها، مراودات و ارتباط بين دورترين نقاط جهان و معارضه با تعصبات كهنه و مبشر از بين رفتن ريشه مخاصمات مي داند و ديدگاه دوم، جهاني شدن را تصويري ترسناك از بازار عنان گسيخته نوسازي و مدرنيزاسيون و عامل سلطه قدرتهاي بزرگ و تزلزل دولت - ملتها تلقي مي كند. در اين ميان، گروهي از دانشمندان بين جهاني سازي و جهاني شدن قائل به اختلاف هستند.آنان جهاني سازي را فرايندي به منظور تامين منافع و سلطه ارزشهاي قدرتهاي بزرگ در عرصه گيتي تعريف مي كنند؛ حال آنكه جهاني شدن را روندي طبيعي از به هم پيوندي سرنوشت مردم جهان در اثر توسعه فن آوري هاي نوين ارتباطات كه منجر به حذف مشكل زمان و مكان در ارتباطات و سبب مشاركت فعال مردم در اقصي نقاط جهان و يكپارچگي جهان می شود، تعريف و تفسير مي كنند. در ارتباط با نقش جهاني شدن در مخدوش كردن هويت فرهنگي نیز موافقان جهاني شدن با تمسك به تئوري هاي مكتب واقع گرايي از جمله بين المللي شدن و منطقه اي شدن، هيچ گونه دغدغه اي براي جهاني شدن به خود راه نمي دهند و حتي جهاني شدن را فرصتي براي معرفي ارزشهاي متعالي فرهنگهاي بومي در سطح جهان مي دانند و گروه مخالف بر تاثيرگذاري منفي جهاني شدن در هويت فرهنگي دولتها و ملتهاي كوچك و فرهنگ بومي تاكيد دارند. در نهايت نیز چند راهكار براي صيانت از فرهنگ بومي با استفاده از مهندسي فرهنگي مطرح شده است.

کليدواژگان: : جهاني شدن، جهاني سازي، مهندسي فرهنگي، هويت فرهنگي.

  نقش بسترهاي چند بعدي پرورش خلاقيت كاركنان در جهاني سازي سازمانهاي ايراني
دكتر ايرج سلطاني   
دو فصلنامه مديريت فردا، شماره 17، نيمه اول 1386  ص 82
 چکيده   

 خلاقيت از مقوله هاي مهم دنياي كار و زندگي فعلي است و اين بخاطر ان است كه شتاب و سرعت در توليد كالا و خدمات، ايجاد تنوع و پاسخگويي سريع به انتظارات و خواسته هاي مشتري مديون سرعت خلاقيت، ايده پردازي و تبديل ايده به عمل و محصول است.داشتن ديدگاه همه جانبه نگر به مقوله خلاقيت در بارور شدن، توسعه و تعميم خلاقيت نقش مهمي دارد خانواده ها، جوامع و سازمانها ناگزيرند براي كسب مزيت رقابتي، خلاقيت را محور قرار دهند...خلاقيت

کليدواژگان: : خلاقيت، فرهنگ، تغيير، رهبري

  تاريخ ِجهاني و جهاني شدنِ تاريخ
داريوش رحمانيان  
پژوهشنامه ادبيات و علوم انساني ، شماره 52، زمستان 1385  ص 181
 چکيده    مشاهده متن   [PDF 161kb]    

 فكر تاريخ جهاني، چرا و چگونه و چه هنگام پيدا شد و چه مراحلي را از سر گذراند؛ و در هر مرحله چه تأثيراتي بر تاريخ نگري و تاريخ نگاري بر جاي نهاد؟ جهاني شدن جريان تاريخ و علل و عوامل به‏وجود آورنده اش، چه تأثيرات و پيامدهايي در عرصه تاريخ نگري و تاريخ نگاري داشته اند، يا خواهند داشت؟ مقاله حاضر تأملي است پيرامون اين پرسش ها. به نظر مي رسد که جهاني شدن و جهاني‏سازي جديد و معاصر را بدون بررسي و درک ريشه ها و پيشينه هاي تاريخي آن و از جمله ريشه و پيشينه مفهوم «تاريخ جهاني» و يا «تاريخ انسانيت واحد» نمي توان به درستي فهم کرد.


کليدواژگان: : جهاني شدن، جهاني سازي، تاريخ جهاني، تاريخ‏نگاري.

  جهاني شدن و ارزشهاي جهاني اسلام با رويكردي بر ديدگاه امام خميني
يحيي فوزي  
پژوهشنامه متين، شماره 36، پاييز 1386  ص 119
 چکيده   

 يده : جهاني شدن يكي از واقعيتها و مباحث مهم در جهان امروز است كه در دو عرصه سخت افزاري و نرم افزاري جريان دارد. از زمانهاي گذشته بسياري از مكاتب و اديان از ايجاد جامعه اي جهاني به عنوان يك آرمان سخن گفته اند و متفكران اسلامي هم به اظهار نظر در مورد آن پرداخته اند و وجوه اشتراك و افتراق ديدگاه اسلام را با ديدگاههاي موجود غربي در اين مورد مطرح كرده اند. امام خميني نيز به عنوان يك فقيه و متفكر اسلامي به ارائه ديدگاههاي خود در اين موضوع مهم جهان معاصر پرداخته است.

در اين مقاله كوشش شده تا با گردآوري و استنتاج از سخنان ايشان، ديدگاههاي امام خميني در اين موضوع مطرح شود.

به اعتقاد نويسنده امام خميني برخوردي گزينشي با جهاني شدن دارد. ايشان عرصه سخت افزاري جهاني شدن را مثبت ارزيابي مي كند، اما چالش اصلي را در عرصه نرم افزاري جهاني شدن مي داند و معتقد است روح و ارزشهاي حاكم بر روند جهاني شدن در جهت منافع سلطه گران جهاني و مبتني بر درك نادرستي از انسان است. ايشان معتقد است بايد در عرصه نرم افزاري جهاني شدن روح و ارزشهاي جديدي را حاكم كرد كه همان گسترش ارزشهاي فطري و انساني اسلام در عرصه هاي مختلف فرهنگي، سياسي و اقتصادي جهاني است كه در دراز مدت مي تواند ايجاد جامعه جهاني مطلوب را فراهم آورد.

کليدواژگان: : جهاني شدن، جهاني سازي، اسلام، امام خميني

  آموزش شهروندي ملي و جهاني همراه با تحكيم هويت و نظام ارزشي دانش آموزان
دكتر حسين لطف آبادي   
فصلنامه نوآوري هاي آموزشي، شماره 17، پاييز 1385  ص 11
 چکيده    مشاهده متن   [PDF 257kb]    

 اين مقاله بر سه موضوع اصلي و مرتبط با يکديگر تأكيد دارد:
اول، توضيح مفاهيم اساسي جهاني شدن، جهاني سازي، جهاني نگري و مليت گرايي، هويت ملي، نظام ارزشي، شهروندي و مهارت هاي زندگي و ارتباط آن ها با يکديگر؛
دوم، ارائه يافته هاي پژوهشي نگارنده در بارۀ وضعيت نوجوانان و جوانان دانش آموز ايران، نگرش آنان به جوانب گوناگون زندگي اجتماعي و مدني، نظام ارزشي، جهاني شدن و جهاني سازي و بررسي ويژگي هاي مهم روان شناختي که مانع از رشد شهروندي است؛
سوم، توضيح معنا و حقوق و مسئوليت هاي شهروندي در سطوح محلي و ملي و جهاني، ضرورت و چگونگي آموزش فلسفه و روش تفکر درست به دانش آموزان براي تصميم گيري انديشمندانه در مقوله شهروندي.
نظريه بنياني ارائه شده در اين مقاله آن است که: «آموزش و پرورش ايران اگر بخواهد هويت ملي و نظام ارزشي و مهارت هاي شهروندي کودکان و نوجوانان را تحكيم و اعتلا بخشد، بايد آنان را براي زندگي در عصر جهاني شدن در قرن حاضر آماده كند.» براي اين منظور، نگرش آموزش و پرورش به برنامه هاي درسي و فعاليت هاي کلاس و مدرسه در آموزش عمومي بايد تغيير يابد و افزون بر آموزش هاي درسي، تحکيم هويت و نظام ارزشي انساني و ديني و ملي، آموزش شهروندي و مهارت هاي زندگي فردي و اجتماعي و اقتصادي و علمي و فرهنگي را محور برنامه هاي آموزشي و تربيتي قرار دهد. آموزش شهروندي محلي و ملي و جهاني به دانش آموزان، بخشي مهم از اين برنامه هاست.
مطالعات ارائه شده در اين مقاله نشان مي دهد که گروه هاي قابل توجهي از نوجوانان و جوانان دانش آموز ايراني دچار ضعف هاي اساسي در هويت اجتماعي و مدني و گرفتار نگرش هاي ضداجتماعي و خلافکاري و روحيه سرکشي هستند. در چنين وضعيتي، آموزش حقوق و مسئوليت هاي محلي و ملي و جهاني در جوانب گوناگون شهروندي در برنامه هاي درسي و فعاليت هاي کلاس و مدرسه و آموزش رفتار مبتني بر تفکر درست ، مسئوليت پذيري، و تصميم گيري انديشمندانه ضرورت دارد. چگونگي اين آموزش ها نيز، در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

کليدواژگان: : آموزش شهروندي- هويت ملي- نظام ارزشي- جهاني شدن -جهاني سازي- جهاني نگري و مليت گرايي- حقوق و مسئوليت- آموزش فلسفه به دانش آموزان- تفكر درست- حل مساله

  رويكرد انتقادي به پديده جهاني شدن
كريم خان محمدي   
فصلنامه علوم سياسي، شماره 40، پاييز 1386  ص 123
 چکيده    مشاهده متن   [PDF 216kb]    

 نگارنده در اين نوشتار، ضمن مفهوم شناسي "جهاني شدن" و بيان دو خاستگاه اجتماعي و فن آورانه اين مفهوم، به ابعاد چهارگانۀ اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، اشاره و هر كدام از ابعاد مذكور را با توجه به دو رويكرد خوش بينانه و انتقادي، مورد نقد و بررسي قرار مي دهد.
نگارنده، معتقد است "جهاني شدن" به صورت يك پروسه و صيرورت طبيعي، صرفاً در سطح ارتباطات، امكان دارد. بنابراين، جهاني شدن در ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي؛ به ويژه فرهنگي، با چالش هاي جدي روبه رو است. جهاني شدن ارتباطات، يك تيغ دو لبه است، هم زمان با ظهور همساني در قلمرو سياست و فرهنگ، تنوع و تعارض نيز جوانه مي زند. پس سخن از "دولت واحد جهاني" و"فرهنگ واحد جهاني" گزافه است.

کليدواژگان: : جهاني شدن، جهاني سازي، تنوع فرهنگي.

 بازار جهاني بر عليه دولت ها : جهاني سازي چيست
مترجم: ساحل طوفاني
مجله ي صنعت لاستيك ايران، شماره 46، تابستان 1386  ص 27
مشاهده متن   [PDF 86kb]    

  متون دورگه، منابع و ترجمه
محمدباقر روزگار  
فصلنامه مطالعات ترجمه، شماره 18، تابستان 1386  ص 64

  جهاني شدن و واگرايي در خاورميانه
محسن قنبري  
ماهنامه معرفت، شماره 115، تير 1386  ص 83
 چکيده    مشاهده متن    [HTML]    

 چكيده
جهانى شدن فرايندى است كه چونان اختاپوس، عرصه هاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى بشر امروز را در چنبره سلطه خود درآورده و استقلال دولت ـ ملت ها را در جهان به چالش كشيده است. اين پديده به دليل سيّاليت طبيعت آن و در حال «شدن» بودنش، همواره جلوه هاى نوينى را در دهكده جهانى از خود نشان داده و تفاسير و پردازش هاى زاينده اى را نمايانده است. فراوانى رويكردها به اين پديده و قلمرو هژمونيك آن، موجب سردرگمى پژوهشگران اين عرصه شده و ورود و خروج منطقى و جهان گسترانه به آن را با دشوارى مواجه ساخته است.
بر اين اساس، رسيدن به تعريفى واحد و تحديد دقيق قلمرو آن و مهم تر از همه، برون رفت از بافت شبكه اى جهانى شدن و اتخاذ شيوه اى واحد در برابر آن، امرى مشكل مى نمايد. نشان دادن نمودهاى واگرايانه جهانى شدن در خرده نظام هايى مانند «خاورميانه» در سه عرصه سياست، اقتصاد و فرهنگ و معرفى راه كارهاى مواجهه با آن كه همواره در ميان انديشمندان مسلمان چالش برانگيز بوده، تلاشى است كه در متن مقاله حاضر براى اثبات فرضيه اصلى صورت گرفته است.


کليدواژگان: : جهاني شدن, خاورميانه, همگرايي, واگرايي, جهاني سازي

 آثار و پيامدهاي جهاني سازي اقتصاد
مهتاب خياط فراهاني   
دو ماهنامه بررسي هاي بازرگاني، شماره 205، بهمن و اسفند 1385  ص 63
مشاهده متن   [PDF 152kb]    

  جهاني شدن و پيامدهاي آن بر اقتصاد ايران
علي اسدي   
مجله علوم انساني، شماره 64، بهمن 1385  ص 5
 چکيده   

 پديده «جهاني شدن» اگرچه در محافل علمي قدمت چنداني ندارد اما در دو دهه اخير به يكي از بحث هاي مهم در سطح جهان تبديل شده است . موافقان و مخالفان وقوع اين پديده را اجتناب ناپذير مي دانند . كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه كه نقش كمتري در مناسبات جهاني و شكل گيري و هدايت فرايندهاي اين پديده دارند بيش از ساير ملل تحت تاثير آن قرار مي گيرند . جمهوري اسلامي ايران نيز در اين رهگذر در معرض امواج اين پديده خواهد بود . موضوع اين مقاله نگاه به تبعات اقتصادي اين پديده براي ايران است ...

کليدواژگان: : جهاني شدن، جهاني سازي ، بازارهاي جهاني ، سازمان تجارت جهاني ، يارانه ها ، اقتصاد دولتي ، صادرات و واردات ، سياست تجاري ، سرمايه گذاري خارجي ، اشتغال

  جهاني سازي يا بهبود بهره وري - بررسي ارتباط بين چالش هاي اصلي كلانشهر تهران
كيان تاجبخش  
مديريت شهري، شماره 18، پاييز 1385  ص 22

  سنگلاخ ادغام شركت هاي ايراني
همايون اسدي  
مجله ي صنعت لاستيك ايران، شماره 41، تابستان 1385  ص 93

  فناوري اطلاعات و حاكميت
دكتر بهرام مستقيمي   
فصلنامه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 71، بهار 1385  ص 221
 چکيده    مشاهده متن   [PDF 1084kb]    

 فناوري اطلاعات از يک سو به عنوان «فناوري آزادي» توانايي هاي مردم براي دستيابي به داده ها و برقرار کردن ارتباط را گسترش مي دهد و از سوي ديگر اين امکان را براي دولت ها فراهم مي آورد تا صافي هايي در مسير پايگاه هاي اينترنتي قرار دهند و تحت پوشش مقابله با مطالب غير اخلاقي مسير تعداد قابل ملاحظه اي از پايگاه ها را به منظور مقابله با حرکت ها و ديدگاه هاي سياسي و مهار آنها مسدود کنند. «متن اجتماعي» ماتريس خاصي از روابط اجتماعي از جمله روابط سياسي است. جامعه اي که روابط موجود در آن خصوصيات احترام به مردم سالاري و حقوق بشر داشته باشند «متن اجتماعي» متفاوتي در قياس با جامعه اي دارد که خصوصيات استبدادي و فاشيستي بر روابط آن حاکم است. در حالت اخير از فناوري اطلاعات براي مهارت روابط اجتماعي و مردم استفاده مي شود و در حالت اول مشروعيت حکومت بر رضايت مردم استوار خواهد بود. براي درک بهتر آنچه گفته شد در مقاله حاضر مفهوم حاکميت، فناوري اطلاعات و آثار اجتماعي آن، رابطه فناوري اطلاعات و حاکميت، تاثير جهاني سازي بر اين رابطه مورد بررسي قرار مي گيرد.

کليدواژگان: : فناوري اطلاعات ، حاكميت ، دولت ، جهاني سازي ، متن اجتماعي ، مردم سالاري

  استراتژي تحول در بخش دولتي ايران
حسن دانايي فرد ، سيدمهدي الواني   
دوماهنامه دانشور رفتار، شماره 17، تير 1385  صص 98-120
 چکيده   

  جهاني شدن و چالش هاي ديني و ملي حاصل از آن
دكتر يونس نوربخش ، صديقه سلطانيان  
مجله روابط خارجي، شماره 7، پاييز 1389  ص 39
 چکيده    مشاهده متن   [PDF 788kb]    

 بدون ترديد واژه جهاني شدن از رايج ترين اصطلاحات قرن ما است. جهاني شدن به عنوان يك فرامفهوم، بسياري از مفاهيم ديگر را به بازخواني فراخوانده و در راستاي بازساري آنها برآمده است. در عرصه دين نيز جهاني شدن سؤالات متعدد جديدي را ايجاد كرده ورويكردهاي متفاوتي را برانگيخته است. هم زمان با جهاني شدن و توسعه ارتباطات بين فرهنگي و ميان ديني، ما شاهد رشد حركت هاي ناسيوناليستي ـ قومي و مذهبي همگام با افزايش نزاع هاي خشونت بار و جنگ هاي شهري هستيم. اين تحولات جديد سياسي و اجتماعي، تحولات ديگري را در عرصه بين الملل ايجاد كرده است و درنتيجه سؤال اساسي اين است كه آيا جهاني شدن و بازگشت مجدد دين به عرصه هاي سياسي و اجتماعي و بين المللي، چالش هاي جديدي را ايجاد كرده است؟ اين چالش ها كدامند؟ آيا چالش جديدي بين جهاني شدن و دين همانند چالش دين و مدرنيته در قرن ١٨ و ١9 ايجاد خواهد شد. فرض اساسي ما در اين تحقيق اين است كه جهاني شدن ضمن اينكه موجب توسعه ارتباطات ميان فرهنگي و ميان ديني خواهد شد چالش هاي جديدي را نيز در درون كشورها و بين كشورها ايجاد خواهد كرد.
کليدواژگان: : جهاني شدن، دين، گروههاي مقاومت، مدرنيته، بنيادگرايي

  تحليلي از معماري معاصر ايران در رويارويي با پديده جهاني شدن
دكتر فرح حبيب ، دكتر اكرم حسيني  
دو فصلنامه هويت شهر، شماره 6، بهار و تابستان 1389  ص 29
 چکيده    مشاهده متن   [PDF 288kb]    

 پس از پيروزي انقلاب اسلامي وقوع تحولات گسترده ناشي از ارزش­هاي انقلاب، همچنين نفوذ انديشه­هاي تكثرگراي پست مدرن غربي و توليد پارادايم­هايي متفاوت با فرهنگ سنتي جامعه، سبب ايجاد دگرگوني­هاي بسياري در حوزه معماري گرديد. در پي انقلاب فرهنگي، فقدان تحرك قابل ملاحظه در فعاليت­هاي نظري و پژوهشي و نيز بستر شكل­گيري نظريات معماري سبب گرديد طراحان آن در پي ايجاد نسبتي نوين بين ساختار و محتواي آموزشي دانشگاه­ها هم­گام با شرايط نوين جامعه باشند. بديهي است كه اين خواست­ها بر روي همان محورهايي طرح ­شدند كه شعارهاي انقلاب مطرح مي­كرد. اين امر در تناسب با روح عمومي جريانات هويت طلبانه معماري، ضرورت تغيير برنامه آموزشي معماري را نيز به جديت طرح مي­كرد. اين پژوهش به تبيين رويكرد معماري ايران در دوره بعد از انقلاب و تحليل اهداف هويت­طلبانه آن در برابر پديده اي به نام جهاني شدن، ظهور فن آوري ارتباطات و رايانه خواهد پرداخت.


کليدواژگان: : معماري معاصر ايران، جهاني­شدن، فن آوري ارتباطات، رايانه

  جهاني شدن و حاكميت فراوستفاليا با تاكيد بر ايستارهاي جمهوري اسلامي ايران
دکتر شهروز ابراهيمي   
دوفصلنامه پژوهش سياست نظري، شماره 6، تابستان و پاييز 1388  ص 123
 چکيده    مشاهده متن   [PDF 296kb]    

 تعامل حاكميت ملي با حاكميت فراملي در بستر جهاني شدن، موضوع بررسي اين نوشتار است. اين بررسي نشان مي دهد كه جهاني شدن به خودي خود حاكميت را با تحديد مواجه نمي سازد. بلكه حاكميت ها ضمن نگهداشت هويت ملي، يك هويت جهاني هم پيدا كرده و اين دو در كنار هم مي توانند همزيستي داشته باشند. جهاني شدن صرفاً از بالا نيست بلكه با شكل جديدي از جهاني شدن تحت عنوان «جهاني شدن از پايين» هم مواجه هستيم كه فشارهاي «جهاني شدن از بالا» را تعديل مي سازد. نگاه تعاملي از سوي جمهوري اسلامي ايران مي تواند از فشارهاي حاكميت جهاني در جهت سلبي كاسته و به طور متقابل و اثباتي بر پويش هاي حاكميت فراملي تاثيرگذار باشد كه نمونه آن رويكرد «گفتگوي تمدنهاي» و «ديپلماسي عمومي» است.

کليدواژگان: : جهاني شدن، حاكميت فراوستفاليا، جهاني شدن از بالا، جهاني شدن از پايين، سازمان ملل متحد.

  مطالعه تطبيقي نگرش هاي زباني فارسي زبانان به دو زبان فارسي و انگليسي (با توجه به موضوع جهاني شدن)
نگار داوري اردكاني ، محمدرضا رضائيان دلوئي ، حسين مغاني  
فصلنامه مطالعات ملي، شماره 42، 1389  ص 81

  آينده توسعه روستايي و چالش هاي پايداري
منصور وثوقي ، علي ايماني   
فصلنامه توسعه روستايي، شماره 2، بهار و تابستان 1389  ص 23
 چکيده    مشاهده متن   [PDF 208kb]    

 در توسعه روستايي نيز در كنار ساير حوزه هاي مطالعاتي علوم اجتماعي و اقتصادي، طي دهه هاي مختلف چالش هاي نظري متنوعي را پشت سر نهاده است. اين مقاله با رويكردي تئوريك برخي از اين چالش ها را مورد بررسي قرار داده و چشم انداز آتي توسعه روستايي را تحليل كرده است. هدف اين مقاله، بررسي نظري و نقد برخي رويكردهاي توسعه روستايي و در نهايت ترسيم سيماي آتي رويكردهاي نوظهور در توسعه روستايي است، روش اين مقاله نيز مطالعه اسنادي و انتقادي نظريه ها و ديدگاه هاي حاكم بر توسعه روستايي است. از دهه 1970، همگام با نقد و چالش‏هاي نظري و روشي عليه مكتب نوسازي متعارف از سوي مكاتب وابستگي، تضاد، پست مدرنيسم و نهايتاً فمينيسم و ساختارگرايان اجتماعي، زمينه لازم براي مطرح شدن حوزه روستايي در قالب رويكرد توسعه پايدار روستايي فراهم شد. ....
کليدواژگان: : توسعه پايدار روستايي ، نوسازي. ، جهاني شدن ، چالش هاي پايداري ، محيط گرايي

 

 سينماي ملي در سوداي جهاني شدن: پژوهشي در باب چالش هاي جهاني شدن انگاره هاي نمايشي سينماي ايران
محمدجعفر يوسفيان كناري ، دكتر سيدمصطفي مختاباد امرئي ، دكتر محمد ضيمران  
هنرهاي زيبا (هنرهاي نمايشي و موسيقي)، شماره 38، پاييز 1388  ص 15

  معرفي ده سايت برتر و بين المللي مديريت در عصر جهاني شدن
روزبه حبيبي  
مجله ي صنعت لاستيك ايران، شماره 58، تابستان 1389  ص 113

  رويكرد توسعه محور به سياست خارجي ايران؛ ضرورت ها و چالش ها
سيد مسعود موسوي شفائي   
فصلنامه سياست دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 14، تابستان 1389  ص 319
 چکيده    مشاهده متن   [PDF 364kb]    

 در عصر جهاني شدن، توسعه گرايي مبتني بر مولفه هاي نئوليبراليسم به وجه غالب نظام بين الملل تبديل شده و بنيان مشروعيت نظام هاي سياسي را با توسعه پيوند زده است. در چنين فضايي شرط توفيق برنامه هاي توسع? ملي منوط به ايجاد تعامل پويا و هم افزا ميان ضرورت ها و نيازهاي داخلي براي توسعه از يك سو و الزامات ناشي از روندهاي پرقدرت اقتصاد جهاني از ديگر سو است. سياست خارجي، محل و ابزار ايجاد تعامل مزبور است. فرضي? مقال? حاضر آن است كه سياست خارجي توسعه محور قادر است با ايجاد تعامل ياد شده، ضمن ياري رساندن به برنامه هاي توسع? ملي، بنيان نوين مشروعيت سياسي را كه مبتني بر كارآمدي و تامين رفاه براي شهروندان است تقويت نمايد.


کليدواژگان: : نئوليبراليسم، فضاي جريان ها، سياست خارجي، جهاني شدن، انقلاب اسلامي، توسعه

  بررسي رابطه جهاني شدن با توسعه گردشگري (مطالعه موردي: تهران)
زهرا نكويي ، حميد ضرغام بروجني ، محمدحسين ايماني خوشخو  
فصلنامه مطالعات ملي، شماره 41، 1389  ص 109

  بررسي تاثير بُعد فرهنگي جهاني شدن بر هويت قومي (مطالعه موردي جوانان 15 تا 29 ساله شهرستان بوكان)
جليل سحابي ، هاشم آقابيگ پوري   
فصلنامه مطالعات ملي، شماره 41، 1389  ص 135

  جهاني شدن و هويت هاي محلي و جهاني دانشجويان (مطالعه موردي: دانشگاه تبريز)
اكرم حبي ، اسكندر فتحي اذر، بهمن محمدبخش   
تحقيقات فرهنگي ايران ، شماره 10، تابستان 1389  ص 101
 چکيده    مشاهده متن   [PDF 391kb]    

 فرايند جهاني شدن موضوعي بحث برانگيز و در عين حال مبهم است و از ديدگاه هاي متفاوت و گاه متضاد بدان پرداخته شده است. يكي از بحث هاي مهم مربوط به اين فرايند، مسئله بقا يا تداوم هويت هاي محلي در جريان اين حركت است. در اين رابطه ديدگاه هاي متفاوتي ارائه شده است؛ از آن جمله برخي ادعا مي كنند جهاني شدن تاثير منفي بر هويت هاي محلي داشته و از بين برنده تفاوت هاست و عده اي نيز خلاف اين نظر را بيان مي كنند. مقاله حاضر، سه رويكرد متفاوت و اساسي را در اين خصوص شناسايي و توسط داده هاي تحقيق به آزمون گذاشته است. اين تحقيق كه به روش پيمايشي در بين دانشجويان تُرك، فارس و كرد دانشگاه تبريز انجام شده نشانگر آن است كه با افزايش هويت جهاني در بين دانشجويان، هويت محلي آنان كاهش مي يابد؛ يعني با افزايش فرايند جهاني شدن، هويت هاي محلي رو به كاهش مي گذارد و اين به معناي رد نظريه هاي رويكرد دوم و سوم در اين تحقيق، و تاييد نظريه هاي رويكرد اول است.

کليدواژگان: : جهاني شدن؛ قوم؛ هويت جهاني؛ هويت محلي

  جهاني شدن ، فرانوگرايي و تحول در مفهوم توسعه ي سياسي
محسن عبدالهي  
فصلنامه سياست دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 13، بهار 1389  صص 177-195

  جهاني شدن و تحول كاركرد مرزها
محمدرئوف حيدري فر   
فصلنامه سياست خارجي، شماره 93، بهار 1389  ص 157

   تعامل در فضاي سايبر و تاثير آن بر هويت زنان در ايران (مطالعه ي موردي دانشجويان دختر دانشگاه تهران)
زهرا پيشگاهي فرد ، سلمان انصاري زاده ، افشين كرمي ، فرياد پرهيز   
زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان )، شماره 29، تابستان 1389  صص 189-209
 چکيده    مشاهده متن   [PDF 614kb]    

 مباحث مربوط به زنان، هويت جنسيتي، شكل گيري و تغييرات آن از جمله حوزه هايي است كه در سال هاي اخير در محافل آكادميك و سياسي-اجتماعي گسترش بسياري يافته است. اين امر تا حدود بسياري بازتاب دگرگوني در خودِ زندگي اجتماعي است كه سبب شده در پرتوي تازه به تفاوت هاي از پيش برقرارشده بين هويت و شيوه هاي رفتارِ نوعيِ زن و مرد نگريسته شود. تحولاتي كه در دهه هاي اخير در زمينه ي ارتباطات و فضاي سايبر روي داده، سبب دگرگوني نقش هاي اجتماعي و آگاهي زنان شده است. افزايش تحصيلات زنان و مشاركت آن ها در كارهاي درآمدزا از سويي سبب كاهش مطلوبيت الگوي زن سنتي مي شود و از سوي ديگر سبب دشواري در هماهنگ كردن نقش هاي سنتي و قديمي با نقش هاي جديد مي شود و مي تواند به تعارض هويت زنان منتهي شود. در اين مقاله سعي مي كنيم تاثيرات فضاي سايبر بر هويت زنان در ايران (مطالعه ي موردي دانشجويان دختر دانشگاه تهران) را مورد مطالعه قرار دهيم. از اين رو به دنبال پاسخ گويي به اين سؤال هستيم كه تعامل در فضاي سايبر تا چه حد بر هويت زنان در ايران تاثيرگذار بوده است؟ در اين راستا استدلال اصلي مقاله ي حاضر اين است كه تعامل در فضاي سايبر سبب دور شدن زنان ايراني از هويت هاي سنتي خود شده است. لازم به ذكر است روش مورد استفاده در اين پژوهش، توصيفي – تحليلي با تكيه بر اطلاعات پيمايشي است.


کليدواژگان: : هويت زنان، جهاني شدن، فضاي سايبرنتيك، اينترنت.

 

  طراحي الگوي جهاني شدن خدمات بيمارستاني ايران
اميراشكان نصيري پور، سيدجمال الدين طبيبي، پوران رئيسي، محمدعلي جهاني  
دو ماهنامه علمي دانشگاه علوم پزشكي بابل، شماره 54، فروردين و ارديبهشت 1389  ص 86
 چکيده   

 سابقه و هدف: جهاني شدن و برنامه ريزي در جهت جهاني فكر كردن و فعاليت موسسات به صورتي كه بتوانند خارج از محدوده ملي كار و فعاليت كنند از جمله اقدامات اساسي در ايران است. يك نيروي پيش برنده اصلي در توسعه شاخص هاي سلامت مي باشد. اين مطالعه به منظور طراحي الگوي جهاني شدن خدمات بيمارستاني ايران جهت ارتقاء مشاركت در جذب مشتريان براي خدمات تشخيصي و درماني بيمارستان ها در سال 1387 از ساير كشورهاي جهان انجام گرفت.
مواد و روشها: اين مطالعه توصيفي- تطبيقي، به صورت مقطعي بر روي تعدادي از كشورهاي منتخب شامل آمريكا، انگليس، هند، تايلند و مالزي انجام شد. اطلاعات بيمارستاني مورد نياز كشورهاي منتخب شامل مكانيسم بازاريابي، خدمات درماني ارايه شده، تجهيزات و تسهيلات بيمارستاني آنها از طريق فرم جمع آوري داده ها گردآوري و الگوي اوليه تهيه گرديد. الگو از طريق دلفاي تكنيك به آزمون گذاشته شد و داده هاي حاصل پس از جمع آوري دسته بندي و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت تا بر اساس آن الگوي نهايي ارائه گردد.
يافته ها: نتايج مطالعه مربوط به كشورهاي منتخب نشان داد كه كشورهاي توسعه يافته آمريكا و انگلستان داراي ساختار قوي مديريت بيمارستاني و فن آوري هاي و تكنولوژي هاي مدرن و پيچيده مي باشند. هندوستان، تايلند و مالزي نيز به علت موفقيت آن ها در ارائه خدمات بيمارستاني در سطح بين المللي و بازاريابي موفق در اين زمينه و ورود تكنولوژي هاي كشورهاي توسعه يافته در دهه گذشته توانسته اند نقش موثري در ارائه خدمات بين المللي داشته باشند. مطابق با اصول بدست آمده از يافته هاي اين تحقيق، الگوي جهاني شدن خدمات بيمارستاني در ايران طراحي و با توجه به شرايط فرهنگي ايران ارائه گرديد.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه با بهره گيري مناسب از امكانات و ظرفيت هاي موجود در ايران و استفاده از الگوي پيشنهادي مي توان كمك شاياني به جهاني شدن خدمات بيمارستاني نمود.

کليدواژگان: : جهاني شدن، خدمات بيمارستاني، بازاريابي

  آثار جهاني شدن بر شرايط رفاهي و مصرف دهكهاي درآمدي ايران
دكتر سيد نعم تاله موسوي، فرزانه طاهري  
فصلنامه پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي، شماره 48، زمستان 1387  ص 107
مشاهده متن   [PDF 326kb]    

   بررسي تاثير جهاني شدن بر توزيع درآمد در كشورهاي عضو گروه دي هشت
دكتر رضا نجارزاده،الهام مهدوي راسخ   
فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره 54، بهار 1389  ص 87
مشاهده متن   [PDF 306kb]    

  همگرايي منطقه‌اي در سياست خارجي ايران؛ با نگاهي به آسياي جنوب غربي
دكتر سيد حسين سيف‌زاده  
مجله روابط خارجي، شماره 5، بهار 1389  ص 12
 چکيده    مشاهده متن   [PDF 458kb]    

 يكي از ملزومات ورود مناطق گوناگون به جريان جهاني شدن منطقه‌گرايي است. اين مسئله در مورد منطقه آسياي جنوب غربي نيز صادق است. با اين حال اين منطقه با چالش‌هايي در مورد همگرايي منطقه‌اي روبه‌رو است. در اين رابطه به نظر مي‌رسد مشكلات تاريخي در روابط كشورهاي منطقه با يكديگر و استمرار برخي تنش‌ها از جمله دلايلي است كه روند همگرايي را در منطقه آسياي جنوب غربي كُند مي‌كند. در واقع مي‌توان استدلال كرد همگرايي منطقه‌اي در اين منطقه با سه واكنش روبه‌رو مي‌شود: عكس‌العمل رانشي و منفعلانه از خطر روند فزاينده جهاني شدن به سبك شمال، عكس‌العمل كششي براي جذب شدن منفعلانه در آسياي جنوب غربي، و تمهيد بسيج پيش‌دستانه نيروها جهت ستيز عليه شمال. در اين رابطه برخي بر وجود اهداف استراتژيك براي تقويت واكنش سوم تاكيد دارند. با اين حال لازم به ذكر است چنانكه اهداف استراتژيك متضمن خواسته تحميل آرمان‌ها بر واقعيت اجتماعي هم‌پيمانان باشد، تلاش براي تحميل «آرمان» بر «واقعيت غير پذيرا» موجب سقوط آرمان به آرزوهاي رؤياگرايانه مي‌شود.


کليدواژگان: : منطقه‌گرايي، آسياي جنوب غربي، جهاني شدن، همگرايي، سياست خارجي

  دورنماي كانتينريزاسيون در خاورميانه ور اهكارهاي ارتقاي جايگاه ايران
جعفر سياره ، امير سعيد نورامين  
فصلنامه علوم و فناوري دريا، شماره 49، بهار 1388  ص 45
 چکيده    مشاهده متن   [PDF 340kb]    

 مهمترين هدف اين مقاله ارزيابي نرخ و روند سرمايه گذاري در بنادر كانتينر خاورميانه و نحوه عملكرد و رشد شركت هاي حمل ونقل منطقه مي باشد. اين مقاله همچنين روند توسعه فعاليت هاي تداركاتي جهت عمليات كانتينري در خاورميانه را با روند جهاني پيش رو در سال هاي آتي مقايسه مي كند. مقاله حاضر، سعي بر آن دارد كه نقش موثر بنادر دريايي و شركت هاي حمل ونقل دريايي ايران را در ارتقاي كانتينريزاسيون منطقه در گذشته، حال وآينده نشان دهد.

کليدواژگان: : جهاني شدن ، كانتينريزاسيون ، حمل و نقل كانتينر ، ترمينال كانتينتري ، حمل و نقل دريايي

 

 جهاني شدن و هويتِ اقوام ايراني با تاكيد بر مؤلفه هاي زبان و آداب و رسوم
حميد نساج  
دوفصلنامه پژوهش سياست نظري، شماره 5، زمستان 1387و بهار 1388  ص 129
 چکيده    مشاهده متن   [PDF 256kb]    

 برخی بر این باورند كه با توجه به رشد روزافزون جهاني شدن، هویت های خُرد قومی ناگزیر در فرهنگ واحد جهانی مستحیل خواهند شد. اما گروهی دیگر معتقدند كه جهانی شدن نه تنها باعث از بین رفتن قومیت ها نخواهد شد، بلكه با ابزاری كه در اختیار آنها قرار می دهد، موجبات رشد خودآگاهی قومی را فراهم كرده، منجر به تقویت جنبش های قومی می شود؛ لذا برای بررسی تاثیر جهانی شدن بایستی مؤلفه های هویت قومی بررسی شود. در این مقاله فرهنگِ هویت های قومی بررسی و این فرضیه طرح شده كه جهانی شدن در كوتاه مدت، هویت های قومی را برجسته می سازد و ممكن است به جنبش های قومی نیز منجر شود، اما در نهایت به همانندسازی خرده فرهنگ ها در فرهنگ مسلط منجر خواهد شد؛ این فرآیند همانندسازی با فراز و فرود همراه خواهد بود. فرهنگ هاي داراي ويژگي هاي ذيل در فرهنگ مسلط ادغام نمي شوند: قدرت و حمایت دولتی، وجود میراث غنی مكتوب، پیوستگی با مذهب، عدم انحصار به یك كشور خاص، وجود پتانسیل های جهانی. فرهنگ و زبانِ خاص هریك از اقوام ایرانی ـ به جز زبان فارسی ـ این مؤلفه ها را ندارند یا در آن ضعیف هستند.
افول زبان و آداب و رسوم اقوام، لزوماً به معنای اضمحلال هویت قومی نیست و افراد آن قوم می توانند تعاریف جدیدی از هویت قومی خویش بیان كنند.

کليدواژگان: : جهاني شدن، زبان، آداب و رسوم، قوميت، اقوام، هويت قومي، ايران

  محاسبه ي روند جهاني شدن و پيش بيني آن در برنامه ي چهارم ، با استفاده از مدل شكبه ي عصبي مصنوعي در اقتصاد ايران
جليل خداپرست شيرازي ، عليرضا رحمان ستايش ، رضا موسوي محسني   
تحقيقات اقتصادي، شماره 89، زمستان 1388  صص 33-55
 چکيده    مشاهده متن   [PDF 360kb]    

 انسان، در طول حيات طولاني خود، همواره روياي خلق موجودي با توانايي‎هاي مشابه و يا برتر از خود را در سر مي‎پرورانده است. در انتهاي قرن بيستم با دست‎يابي به مدل رياضي و منطقي شبكه‎ی عصبی مصنوعی برای یادگیری (شبیه مغز انسان)، او را به اين مسیر كشاند كه خود خالق هوشي مجازي باشد، هوشي كه با كمك آن يك ماشين مي‎تواند مانند انسان بينديشد و هم‎چون او محيط پيرامونش را درك كند، آن‎چه را كه نياز دارد، بياموزد و بتواند از تجربه‎هاي گذشته استفاده كند و فراتر از آن، نگاهي به آينده داشته باشد.
در اين مقاله با استفاده از روش شبكه‎ی عصبي مصنوعي، برخي از شاخص‎هاي جهاني شدن مربوط به بخش‎هاي عمده‎ی كشور (كشاورزي – صنعت و معدن – خدمات و ساختمان) طي سال‎هاي 80-1338، مورد محاسبه و بررسي و برای سال‎های 81 تا 88، مورد پيش‎بيني قرار گرفته است.
پيش‎بيني‎هاي انجام شده نشان مي‎دهد كه هر چند ميزان شاخص ادغام تجارت بين‎الملل(LIT) در بخش صنعت نسبت به بقيه‎ی بخش‎ها بالاتر است، ولي روند كاهش آن نشان از تضعيف اين بخش در طول زمان، در عرصه‎ی تجارت جهاني دارد. از سوي ديگر، ساير بخش‎ها نيز افزايش شاخص جهاني شدن در طول برنامه‎ی چهارم توسعه را نشان مي‎دهند.

کليدواژگان: : جهاني شدن، شاخص هاي جهاني شدن، شبكه ي عصبي مصنوعي و برنامه ي چهارم توسعه ي اقتصادي اجتماعي

 

  گستره ملي آموزش عالي در پرتو فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي
عبدالحسين تفضلي مقدم، عيسي ابراهيم زاده، محمدرضا سرمدي   
فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني، شماره 48، زمستان 1388  ص 37
 چکيده   

 در اين پژوهش مباحث جهاني شدن، نقش آموزشهاي مبتني بر فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي و تاثير آنها بر آموزش عالي ايران بويژه آموزش از راه دور به روش كيفي بررسي شده است. منابعي كه به اين بررسي ياري رسانده اند، عبارتند از: نوشته هاي مرتبط به سه حوزه : جهاني شدن در پرتو فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي، ضرورتهاي تغيير در نظامهاي آموزش عالي براي دسترسي همگان به اين نوع آموزش و شرايط فعلي آموزش عالي در ايران. افزون بر منابع مكتوب، ديدگاههاي چندين پژوهشگر اين حوزه و نيز ديدگاه هاي كليه اعضاي هيئت علمي شاغل در دانشگاه هاي پيام نور، اعضاي هيئت علمي مؤسسه هايي كه از رويكرد آموزش باز و آموزش از راه دور استفاده مي كنند و نيز پژوهشگران شاغل در مؤسسه هاي تحقيقاتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در اين بررسي لحاظ شده است. در ادامه، چكيده مباحث كه دستاوردهاي كلي اين پژوهش تلقي مي شود، به جامعه علمي فعال در اين حوزه تقديم مي شود.

کليدواژگان: : آموزش عالي و جهاني شدن، جهاني شدن، فوق قلمروگرايي و آموزش و پرورش، آموزش عالي ايران، آموزش از راه دور، آموزش مجازي.

  جهاني شدن و امپرياليسم
داريوش آشناگر   
ماهنامه اطلاعات سياسي - اقتصادي، شماره 268، آذر و دي 1388  ص 4
مشاهده متن   [PDF 124kb]    

  جهاني شدن و فرسايش حاكميت ملي
دكتر سعيد وثوقي ، يونس كمائي زاده   
ماهنامه اطلاعات سياسي - اقتصادي، شماره 268، آذر و دي 1388  ص 24
مشاهده متن   [PDF 85kb]    

  جهاني شدن و آموزش و پرورش
يوسف مزارعي ، حوريه شادفر   
ماهنامه اطلاعات سياسي - اقتصادي، شماره 268، آذر و دي 1388  ص 34
مشاهده متن   [PDF 106kb]    

  ليبراليسم ؛ جوهره جهاني شدن
دكتر حسين دهشيار   
ماهنامه اطلاعات سياسي - اقتصادي، شماره 268، آذر و دي 1388  ص 48
مشاهده متن   [PDF 72kb]    

  جهاني شدن و جايگاه فرهنگ از ديد جامعه شناسان مدرن و پست مدرن
دكتر رسول رباني ، عبدالله صيدمرادي ، داوود كريمي   
ماهنامه اطلاعات سياسي - اقتصادي، شماره 268، آذر و دي 1388  ص 56
مشاهده متن   [PDF 117kb]    

  جهاني شدن و گسترش توسعه نيافتگي در كشورهاي جهان سوم
سيدابراهيم يوسفي ، داوود ستارزاده   
ماهنامه اطلاعات سياسي - اقتصادي، شماره 268، آذر و دي 1388  ص 72
مشاهده متن   [PDF 98kb]    

  كارآفريني در عصر جهاني شدن
دكتر حبيب الله سالارزهي ، جليل هاشمي   
ماهنامه اطلاعات سياسي - اقتصادي، شماره 268، آذر و دي 1388  ص 212
مشاهده متن   [PDF 103kb]    

  تاثير جهاني شدن بر مرزها در فضاي سايبر
هادي ويسي   
ماهنامه اطلاعات سياسي - اقتصادي، شماره 268، آذر و دي 1388  ص 224
مشاهده متن   [PDF 86kb]    

  جهاني شدن و چالشهاي فرهنگي
دكتر جواد افشار كهن ، دكتر اسماعيل بلالي   
ماهنامه اطلاعات سياسي - اقتصادي، شماره 268، آذر و دي 1388  ص 232
مشاهده متن   [PDF 115kb]    

  پيامدهاي خصوصي سازي صنايع ايران بر جهاني شدن اقتصاد
دكتر محمدحسن فطرس ، اصغر مبارك   
ماهنامه اطلاعات سياسي - اقتصادي، شماره 268، آذر و دي 1388  ص 84
مشاهده متن   [PDF 104kb]    

 

 تاثير جهاني شدن بر امنيت ملي كشورها
دكتر مهدي رهبري   
ماهنامه اطلاعات سياسي - اقتصادي، شماره 268، آذر و دي 1388  ص 94
مشاهده متن   [PDF 110kb]    

  تاثير جهاني شدن فرهنگ بر هويت ملي
مهديه يعقوبي پور   
ماهنامه اطلاعات سياسي - اقتصادي، شماره 268، آذر و دي 1388  ص 110
مشاهده متن   [PDF 88kb]    

  ديدگاه هاي موافقان و مخالفان جهاني شدن
دكتر داوود نادمي   
ماهنامه اطلاعات سياسي - اقتصادي، شماره 268، آذر و دي 1388  ص 142
مشاهده متن   [PDF 119kb]    

  مقايسه تعامل ايران و عربستان با فرايند جهاني شدن اقتصاد
سيدرسول حسيني كراني   
ماهنامه اطلاعات سياسي - اقتصادي، شماره 268، آذر و دي 1388  ص 160
مشاهده متن   [PDF 224kb]    

  جهاني شدن و چالش فقر
جعفر توكلي   
ماهنامه اطلاعات سياسي - اقتصادي، شماره 268، آذر و دي 1388  ص 176
مشاهده متن   [PDF 125kb]    

  روندهاي « سياسي » و « فرهنگي » در فرآيند جهاني شدن حقوق بشر
حسين شريفي طرازكوهي   
فصلنامه حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 12، زمستان 1388  ص 277
 چکيده    مشاهده متن   [PDF 355kb]    

 سياست بين الملل در چارچوب اعمال صلاحيت و اقتدار دولت هاي برخوردار از حاكميت و آزادي عمل آنها، حتي در عرصه سازمان ملل متحد، مقتضيات هنجاري و ساختاري خاص خود را داراست ؛ تا آنجا كه اصل بر عدم مداخله در امور داخلي است و بر امور ذاتي دولت ها تاكيد مي شود و حقوق بشر هم تابعي از اراده سياسي دولت ها. اما در پرتو جهاني شدن معيارها و گسترش و تعميق هنجارهاي بنيادين و قواعد بين المللي حقوق بشر، سياست بين الملل آنچنان تحت تاثير قرار مي گيرد كه دولت هاي برخودار از حاكميت با ابتناي بر تحولات هنجاري و فارغ از روندهاي سياسي و فرهنگي ، بايد «براي » همه مردم اعمال صلاحيت نمايند و نه بر آنها؛ لذا از محدوديت هاي هنجاري در اعمال صلاحيت دولت ها و هم از دگرگوني هاي ساختاري ديگري متمايز از وضعيت گذشته ، متناسب با فرآيند پرشتاب جهاني شدن قواعد حقوق بشر سخن گفته مي شود.

کليدواژگان: : حقوق بشر ، مسئوليت ، سياست بين الملل ، جهاني شدن ، حاكميت ، حقوق شهروندي

  اثر جهاني شدن بر نابرابري درآمدي در ايران
سيد نعمت اله موسوي، سيد مهريار صدرالاشرافي ، فرزانه طاهري  
فصلنامه اقتصاد كشاورزي، شماره 9،   ص 10
 چکيده   

 

+Globalization جهانی شدن - عولمة - Globalization در شنبه بیست و نهم آبان ۱۳۸۹ و ساعت |